KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

FD KÜLTÜR SANAT AKADEMİSİ – FIRAT DEMİR olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir ;

·Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik ve adres bilgilerini teyit etmek

·Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın almış olduğu ürünlerin teslimatının sağlanabilmesi,

·İşleme dayanak olacak (fatura, sözleşme, ödeme bilgileri vb.) tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·Mesafeli satış sözleşmeleri ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

·Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;

·Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili müşteri talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmesi,

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·Tarafınızla yapılacak ticari işlerin arttırılabilmesi için çeşitli teşvik ödüllerinin, reklamların yapılması,

·Tarafınızla yapılan ticari ilişkiye ilişkin satış ve ürün rakamlarının değerlendirilmesi ve bunların artırılması süreçlerinin yürütülmesi,

·Daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması amacıyla web sitesinin güncellenmesi, müşteri talep ve davranışları doğrultusunda iyileştirilmesi,

·Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;

* Tarafınızla Yapılan Hizmet Sözleşmesinin Kurulması Ve İfasıyla Doğrudan İlgili Olan Amaçlar Gereği;

* Yapılan mesafeli satış sözleşmesinin ifası yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için teslimat hususunda çalıştığımız tedarikçiler ile,

* Yapılan mesafeli satış sözleşmesinin ifası yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için Bankalararası Kart Merkezleri ve bankalar ile,

* Web sitesinden hizmet sağlanabilmesi için yazılım firması iş ortakları ile

* Tarafınızın Temel Hak ve Özgürlüğüne Zarar Vermemek Kaydıyla Meşru Menfaatin Korunması Sebebiyle

* İnternet sitemizin kullanımı ve iyileştirilmesi hususunda çalışma yaptığımız tedarikçilerimizle,

* Müşteri ilişkileri yönetimi vemüşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin (hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tayin etmek, sizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapılması amacıyla) yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza,

* Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarına,

* Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına,

* Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin,

* Tarafınıza tanınacak ve dergi üyeliğiniz sebebiyle sağlanacak indirimlerden faydalanabilmeniz için iş ortaklarımızla,

* Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,

* Aşağıda Belirtilen Durumlarda Açık Rızanız ile,

* Şirketimizin güvenlik politikası ve ticari kararı gereği kişisel verilerin depolanması ve korunması için yurtdışında bulunan serverlara,

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

FD KÜLTÜR SANAT AKADEMİSİ – FIRAT DEMİR’e ait olan fdkultursanat.com adlı web sitesi üzerinde kullanılan çerezler ile alışveriş yapılması esnasında doldurulacak üyelik sözleşmesinin doldurulması sırasında, deneme aboneliği için veri paylaşılması esnasında, kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

*İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

*İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

*İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,

-Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

-Gerekmesi halinde açık rızanız ile web sitesi üzerinden toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu : FD KÜLTÜR SANAT AKADEMİSİ – FIRAT DEMİR

Adres : Varlık Mah. 176 Sokak No:116/E-F-G Muratpaşa/ANTALYA